Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden d.d. 14 juli 2020 van EchtIJs.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere – tussen EchtIJs en koper c.q. bruiklener gesloten – koopovereenkomst, bruikleenovereenkomst, rechtsbetrekking, aanvullende- of vervolgopdracht of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bij – of voor EchtIJs ingeschakelde werkzame personen.
  3. Alle opdrachten tot levering worden uitsluitend gegeven aan EchtIJs, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht tot levering door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  4. De uitvoering van de verstrekte opdracht tot levering geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Koper. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte levering geen rechten ontlenen. De Koper vrijwaart EchtIJs tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de opdracht tot levering aan de Koper.
  5. De toepassing van de door Koper gehanteerde algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden worden uitdrukkelijk door EchtIJs van de hand gewezen.
 2. Reguliere aanbod, offertes en aanbiedingen
  1. Het reguliere aanbod en alle offertes en aanbiedingen van EchtIJs zijn vrijblijvend, tenzij in het reguliere aanbod, de offerte of de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  2. Indien geen aanvaardingstermijn is opgenomen, kan aan het reguliere aanbod, de offerte of de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop het reguliere aanbod, de offerte of de aanbieding ziet (tijdelijk) niet meer verkrijgbaar is.
  3. Een geplaatste bestelling door Koper, kan EchtIJs slechts binden na een schriftelijke bevestiging van de geplaatste bestelling door EchtIJsof door feitelijke levering.
  4. EchtIJs kan per offerte of aanbieding een minimum bestelhoeveelheid hanteren.
  5. Alle offertes, aanbiedingen en overige prijzen van EchtIJs zijn inclusief BTW.
  6. Is bij de totstandkoming van een koopovereenkomst geen uitdrukkelijke koopsom overeengekomen, dan gelden de reguliere prijzen van EchtIJs.
 3. Tussentijdse prijsstijgingen
  1. EchtIJs is gerechtigd de overeengekomen koopsom van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een geaccordeerde offerte of tot stand gekomen koopovereenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmateriaal of overheidslasten een verhoging ondergaan.
  2. Onder het voornoemde in artikel 3.1 wordt mede verstaan, doch niet slechts beperkt tot: prijsstijgingen van elektriciteit, goederen die verkoper van derden betrekt, lonen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremie.
  3. Tussentijdse prijsstijgingen van meer dan 5% van de overeengekomen koopsom geven de Koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen door EchtIJs. Koper kan dit recht slechts inroepen binnen twee weken na het bekend worden met de tussentijdse prijsstijging.
 4. Levering producten
  1. EchtIJs levert de bestelde producten via merchandising kosteloos af op de door Koper opgegeven locatie. EchtIJs behoudt zich het recht voor om bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij anders overeengekomen.
  2. Bestellingen door Koper via de webshop van EcthIJs moeten worden opgehaald tenzij anders besproken.
  3. Terstond na levering van de bestelde producten door EchtIJs gaat het risico ten aanzien van beschadiging of het verloren gaan van producten over op de Koper.
  4. Koper is slechts gerechtigd producten retour te zenden aan EchtIJs, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EchtIJs.
  5. De opgegeven afleverlocatie moet voor EchtIJs goed bereikbaar zijn met transportmiddelen, zoals vrachtauto’s. Koper draagt zorg voor voldoende laad- en los faciliteiten. EchtIJs is per afleverlocatie gerechtigd nadere specifieke logistieke leveringsvoorwaarden te stellen.
  6. EchtIJs behoudt zich het recht voor om producten onder rembours af te leveren of een voortuitbetaling of zekerheidsstelling te verzoeken aan Koper.
  7. Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn draagt EchtIJs zorg voor een levering binnen een redelijke periode, behoudens overmacht situaties. EchtIJs komt niet in verzuim te verkeren door het enkel overschrijden van voornoemde leveringstermijn.
 5. Facturatie
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van een factuur door Koper te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, kwaliteit of andere geschillen schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.
  3. Indien Koper ondanks sommatie in gebreke blijft met het voldoen van de factuur, is Koper verschuldigd de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Daarnaast komen de kosten – zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk – die voor de inning van de factuur noodzakelijk zijn voor rekening van Koper, met een minimum van € 40,–.
 6. Gebrekkig product of verpakking
  1. Indien de door EchtIJs geleverde producten waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is Koper gehouden direct bij aflevering te klagen over het gebrekkige product of de gebrekkige verpakking en dit te vermelden op het bij ontvangt van de levering te tekenen vervoersdocument.
  2. Andere klachten omtrent het product dienen terstond na het ontdekken – of redelijkerwijs kunnen ontdekken – van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan EchtIJs. Bij deze melding is Koper verplicht bewijstukken aan te leveren, zoals, doch niet beperkt tot: foto’s, monsters en productienummers.
  3. Het recht van Koper om zich te beklagen over een gebrekkig product of verpakking vervalt indien Koper niet terstond na het ontdekken van het gebrek schriftelijk melding maakt. De bewijslast omtrent de tijdige melding van een gebrek rust op Koper. Het recht van Koper vervalt eveneens indien Koper wijzigingen aanbrengt aan de aard, de samenstelling, dan wel de verpakking van het product.
  4. Indien er sprake is van een door EchtIJs vastgesteld gebrek staat het Koper vrij te kiezen tussen een vervangende partij of creditering van de gebrekkige levering.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van EchtIJs voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van tweemaal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig of gebrekkig geleverde producten.
  2. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan: het factuurbedrag minus emballagekosten, en BTW.
  3. EchtIJs is nimmer aansprakelijk voor, mede daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, directe of indirecte gevolgschade, inkomstenderving, gemiste besparingen dan wel bedrijfsschade.
  4. Een aanspraak op schadevergoeding van de Koper vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de Koper bekend wordt met de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor EchtIJs aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
  5. EchtIJs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van derden die bij de uitvoering van een levering van producten ingeschakeld worden.
  6. Koper vrijwaart EchtIJs tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de levering van producten aan Koper, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 8. Ontbinding
  1. EchtIJs heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te ontbinden, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de EchtIJs tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
   1. in geval Koper ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet – na in gebreke te zijn gesteld – wordt hersteld;
   2. in geval door de Koper surseance van betaling is aangevraagd, de Koper in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
   3. in geval van overlijden en/of vermissing van de Koper.
 9. Overmacht
  1. EchtIJs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EchtIJs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EchtIJs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EchtIJs of van derden daaronder begrepen.
  3. EchtIJs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voor zover EchtIJs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EchtIJs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door verkoper geleverde producten blijven (voorwaardelijk) eigendom van EchtIJs tot de Koper de overeengekomen koopsom, alsmede enige andere vordering waarop EchtIJs recht heeft, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
  2. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen of te verwerken, tenzij EchtIJs op enig moment schriftelijk te kennen geeft aan Koper dat de geleverde producten van EchtIJs terstond ter beschikking van EchtIJs gesteld moeten worden.
  3. Koper neemt de verplichting op zich om bij wederverkoop zorg te dragen voor:
   1. Verkoop van geleverde producten in de originele en ongewijzigde – voor de consument bestemde – verpakking;
   2. Een kettingbeding ten aanzien van de onder sub a opgenomen verplichting, indien Koper de producenten doorverkoopt aan een professionele en bedrijfsmatige afnemer.
 11. Zorgplicht Koper en bonusregeling
  1. Koper verplicht zich de geleverde producten met de vereiste zorg te behandelen en handelingen na te laten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten, dan wel de reputatie of rechten (van de merken) van EchtIJs zouden kunnen worden aangetast.
  2. Een beroep door Koper op een tussen EchtIJs en Koper overeengekomen bonusregelingen of enige andere kortingsregeling is slechts mogelijk, indien Koper volledig en stipt aan haar verplichtingen jegens EchtIJs heeft voldaan.
 12. Geheimhouding
  1. Koper en EchtIJs verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de overeenkomst of informatie.
  2. Indien EchtIJs op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en EchtIJs zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is EchtIJs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van een tekortkoming in de nakoming of enige schade, hierdoor ontstaan.
  3. EchtIJs en Koper zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 13. Gegevensverwerking
  1. EchtIJs zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van de privacywetgeving en de AVG wordt EchtIJs in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit artikel bevat de voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door EchtIJs .
  2. EchtIJs verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door EchtIJs gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de Koper.
  3. EchtIJs is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens verwerkers en subverwerkers in te schakelen, mits EchtIJs ervoor zorg draagt dat de in te schakelen verwerkers en subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op EchtIJs rusten. EchtIJs blijft in deze verhouding het aanspreekpunt van de Koper.
  4. EchtIJs treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.
  5. In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent EchtIJs hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien werkdagen nadat Koper EchtIJs daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Koper nodig heeft dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Koper aangegeven persoonsgegevens.
 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen EchtIJs en de Koper is Nederlands Recht van toepassing.
  2. De werking van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, Wenen d.d. 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst van opdracht, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.
  4. Indien één of meerdere van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling(en) dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het beoogde economisch of juridisch effect zo dicht mogelijk benadert.
  5. De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.